fbpx

REGULAMIN SKLEPU

1. Właścicielem strony https://carlaevents.pl/ i osobą sprzedającą jest Karolina Wasielewska prowadząca działalność gospodarczą Carla Events o numerze NIP IE 2573589I, zwana dalej Sprzedawcą.

2. Kupujący to użytkownik Strony decydujący się na zakup Produktów dostępnych w zakładce BUTIK i AKADEMIA.

3. Wszelki kontakt dotyczący zakupu lub płatności możliwy jest pod adresem carla@carlaevents.pl lub numerem telefonu dostępnym na stronie www.carlaevents.pl

4. Niektórych słów i sformułowań używamy w konkretnym znaczeniu (np. Strona). Piszemy je wielką literą i wyjaśniamy w słowniku, który znajduje się na końcu tego dokumentu.

5. Szczegółowe informacje o Produkcie, jego właściwościach oraz cenie umieszczone są w Sklepie na stronie Produktu.

6. Opisy Produktów dostępne w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

7. Aby korzystać ze Strony i ze Sklepu trzeba posiadać dostęp do internetu oraz sprzętu i oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron internetowych. W przypadku korzystania ze Sklepu niezbędne jest też posiadanie adresu e-mail.

 

Jak można dokonać zakupu?

8. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:

a. dodać wybrane Produkty do koszyka,
b. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
c. wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy,
d. podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania (dane obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*)),
e. zaakceptować Regulamin (zaznaczyć odpowiednie pole),
f. w przypadku Produktu elektronicznego – potwierdzić, zgodę na dostarczenie zamówionej treści cyfrowej przed upływem 14 dni od g. zawarcia umowy (w takim przypadku Kupujący traci prawo do zwrotu Produktu elektronicznego),
potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk (“Kupuję” lub podobny).

9. Sprzedawca wyśle Kupującemu e-mail z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte. W momencie, kiedy Kupujący dostanie tę wiadomość zostanie zawarta pomiędzy nim a Sprzedawcą umowa – odpowiednio sprzedaży lub dostarczenia treści cyfrowej. Umowa jest zawierana w języku polskim, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

10. Dostępne metody płatności oraz dostawy są wskazane w Sklepie i prezentowane na etapie składania zamówienia.

11. Każdy ze sposobów płatności pozwala na ekspresową realizację przelewu lub obciążenia karty bankowej.

12. W przypadku dokonywania płatności poza godzinami pracy wybranego banku, księgowanie nastąpi natychmiast po wznowieniu pracy banku i wtedy też zamówienie zostanie zrealizowane.

13. Wszystkie informacje o transakcjach z operatorem zapisywane są w historii, nie ma więc możliwości zajścia pomyłki podczas procesu płatności; dzięki historii administrator może sprawdzić w każdej chwili status transakcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

14. W przypadku błędu po stronie operatora, transakcja zostaje wznowiona najszybciej jak jest to możliwe przez tegoż samego operatora. Procesy przeprowadzania transakcji i reklamacji są opisane w osobnym regulaminie operatora. Zobacz: Regulamin Przelewy24

15. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

16. Cena podana przy każdym Produkcie/Usłudze jest wiążąca dla Kupującego w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto.

17. Carla Events zastrzega sobie prawo do zmiany cen dla Produktów/Usług płatnych znajdujących się w ofercie, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Kupującego towar.

18. W przypadku obniżenia cen, obok aktualnej ceny widoczna jest informacja o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, widoczna jest informacja o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży.

19. Wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym kwoty za Produkt powiększonej o koszty przesyłki. Od tego momentu Sprzedawca ma obowiązek wysłać zamówiony Produkt w ciągu 5 dni roboczych. W sezonie ślubnym (marzec – wrzesień) czas ten ulega wydłużeniu do 7 dni roboczych.

20. Zamówienie dotyczące Produktów fizycznych uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki.

21. Zamówienie dotyczące Produktów elektronicznych uważa się za zrealizowane w chwili przesłania Produktu mailowo (np. jako link) lub udostępnienia go na koncie Kupującego.

22. Produkty elektroniczne przesyłane są w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji po tym dniu — chyba że w opisie Produktu zostanie wyraźnie wskazane, że obejmuje on także aktualizacje.

23. W opisie każdego Produktu elektronicznego znajduje się informacja o:

a. okresie, przez jaki można korzystać z tego Produktu,
b. wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania z tego Produktu (do korzystania z Produktów elektronicznych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.).

24. W przypadku Usług wykonanie Umowy odbywa się poprzez:

a. w przypadku Usług świadczonych on-line – wykonanie usługi on-line w sposób i w terminie wskazanym w opisie Usługi lub uzgodnionym z Kupującym
b. w przypadku Usług świadczonych stacjonarnie – wykonanie Usługi stacjonarnie w miejscu i terminie wskazanym w opisie Usługi lub uzgodnionym z Kupującym.

25. Carla Events zastrzega sobie prawo do modyfikowania Produktów i Usług oraz zasad korzystania z nich z zastrzeżeniem, że Produkty i Usługi zakupione funkcjonować będą według zasad opisanych w Regulaminie, obowiązujących w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.

 

Jak można korzystać z Produktów i ze Sklepu?

26. Każdy może nieodpłatnie korzystać z treści udostępnionych na blogu.

27. Wszelkie treści, zdjęcia, grafiki i inne materiały, w tym Produkty, które Sprzedawca udostępnia na Stronie i w Sklepie są  utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie prawnej. Bez zgody Sprzedawcy nie można ich kopiować, publikować czy modyfikować.

28. W chwili dostarczenia Produktu elektronicznego Sprzedawca udziela Kupującemu Licencji czyli uprawnienia do korzystania z tego Produktu na całym świecie na zasadzie niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa udzielania sublicencji.

29. Licencja jest ważna przez czas trwania udzielonego  dostępu do Produktu.

30. W ramach udzielonej Licencji Kupujący może:

a. korzystać z Produktu jedynie na własne potrzeby,
b. odtwarzać Produkt lub wybrane treści na swoim urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie),
c. zapisać Produkt lub wybrane treści dowolną techniką cyfrową, np. na własnym dysku twardym,
d. wydrukować wybrane treści na własne potrzeby.

31. W ramach udzielonej Licencji Kupujący nie może:

a. udostępniać Produktu lub jego części osobom trzecim,
b. publikować Produktu lub jego części, niezależnie od formy publikacji,
c. kopiować, powielać, rozpowszechniać Produktu lub jego części na potrzeby inne, niż własny użytek,
d. tworzyć na podstawie Produktu lub jego części innych produktów, które następnie będzie sprzedawać dalej.

32. W odniesieniu do poszczególnych Produktów warunki licencji mogą zostać ustalone odmiennie. W takim przypadku warunki te będą się znajdować w opisie tego Produktu.

 

Jak można zrezygnować z zakupu?

33. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy zawartej na odległość) bez podawania przyczyny w terminie:

a. 14 dni od dnia objęcia Produktu fizycznego w posiadanie,
b. 14 dni od dnia zawarcia Umowy — w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Produktu fizycznego.

34. Kupujący może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można przesłać mailowo. Można skorzystać z formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu.

35. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

36. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu.

37. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

38. W wypadku odstąpienia Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

39. Kupujący odpowiadasz za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

40. Jeżeli w czasie składania zamówienia Kupujący wyrazi zgodę na dostarczenie zamówionej treści cyfrowej/wykonanie zamówionej usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy (np. zaznaczy odpowiednie pole), Kupująct utraci prawo zwrotu Produktu/rezygnacji z usługi (kiedy umowa zostanie wykonana w całości), o którym mowa powyżej.

 

Jak można złożyć reklamację?

41. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta może  złożyć reklamację na zasadach opisanych poniżej.

42. Zgodnie z przepisami Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów zgodnych z Umową.

43. Sprzedawca jest odpowiedzialny tylko za te braki zgodności Produktu z Umową, które istniały w chwili jego dostarczenia i ujawniły się w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili.

44. W razie niezgodności Produktu z Umową Kupujący może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta. Poniżej wskazano jedynie ogólne informacje o uprawnieniach Kupującego wynikających z ww. przepisów.

45. W pierwszej kolejności w ramach reklamacji Kupujący może zażądać, aby Sprzedawca doprowadził Produkt do zgodności z Umową. Sprzedawca może nie zgodzić się na to żądanie tylko jeżeli jego spełnienie byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.

46. W określonych w ustawie sytuacjach Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy.

47. Reklamację można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

48. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

49. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, może on skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej,
b. pomocy właściwego miejscowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów – w zależności od miejsca Twojego zamieszkania,
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Na jakich zasadach Sprzedawca zamieszcza na Stronie opinie?

50. Opinie na temat Produktów, które znajdują się na Stronie, pochodzą od Kupujących. Opinie są przesyłane przez Kupujących lub importowane z wizytówki Google, z portalu Facebook, Instagram oraz innych portali.

51. Nie ma możliwości automatycznego publikowania opinii na Stronie.

52. Opinie należy formułować w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

53. Zakazane jest przesyłanie opinii:

a. bez uprzedniego skorzystania z usług Sprzedawcy lub ze Sklepu,
b. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej.

54. Sprzedawca może w każdej chwili sprawdzić, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem.

55. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie, Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

56. Sprzedawca nie płaci za wystawienie opinii.

57. Sprzedawca sam decyduje, które opinie zostają opublikowane na Stronie.

58. Osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

59. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności.

60. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony i Sklepu można zgłaszać na mailowo.

61. Dokument w obecnym brzmieniu obowiązuje od dnia 12.02.2024 r.

62. Sprzedawca może wprowadzać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, do których należą m.in. zmiana technologii, zmiana prawa, wprowadzenie nowych Produktów do Sklepu.

63. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

64. Regulamin podlega prawu polskiemu.

65. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Kupującemu istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści Regulaminu.

66. Treść Regulaminu jest dostępna bezpłatnie na Stronie.

67. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

68. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Konsumentów, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

Pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. Konsument – osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
b. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, ale Umowa, na podstawie której nabywa Produkt nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgodnie z danymi w CEIDG
c. Umowa – w zależności od kontekstu: umowa sprzedaży Produktu fizycznego lub umowa dostarczenia treści cyfrowej w postaci Produktu elektronicznego lub umowa świadczenia Usługi, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
d. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://carlaevents.pl/
e. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://carlaevents.pl/butik/ i https://akademia.carlaevents.pl/sklep
f. Produkty – Produkty fizyczne, Produkty elektroniczne i Usługi dostępne w Sklepie
g. Produkty fizyczne – rzeczy ruchome dostępne w Sklepie
h. Produkty elektroniczne – treści cyfrowe, czyli dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w Sklepie, np. e-booki, webinary
i. Usługi – usługi dostępne w Sklepie, np. warsztaty
j. Regulamin – ten dokument.
k. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(do pobrania tutaj)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sprzedawca:

Karolina Wasielewska prowadząca działalność gospodarczą Carla Events o numerze NIP IE 2573589I

 

Kupujący:

Imię i nazwisko: ……………………..

Adres: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data zawarcia umowy: …………………………

Data dostarczenia Produktu: …………………………

 

Odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów fizycznych/ dostarczenia następujących Produktów elektronicznych:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Total: